Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

KPP prieskum

Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd Slovenska prebehol v rokoch 1961 – 1970 na základe uznesenia vlády ČSSR č. 11 zo dňa 4. 1. 1961 a jeho pôvodným účelom bolo vypracovanie podkladov pre racionalizáciu riadenia poľnohospodárskej výroby na vedeckých základoch (spresnenie delimitácie pôdneho fondu, inventarizácia pôdneho fondu). KPP pozostávalo zo samotného pôdneho prieskumu (ukončeného v roku 1970) a agrochemického skúšania orníc poľnohospodárskych pôd (táto činnosť pokračuje dodnes).

Prieskumom pôd na Slovensku bolo poverené Laboratórium pôdoznalectva so sídlom v Bratislave (VÚPOP je nástupníckou organizáciou LP). Výsledkom KPP bolo zozbieranie množstva výskumného materiálu o pôdnom kryte, ktorý najmä vzhľadom na svoj celoplošný charakter a úroveň detailu, ale aj vysokú kvalitu metodiky prieskumu a modernú klasifikáciu pôd použitú v prieskume nemá rámci EÚ obdobu (výnimkou je Česká republika, v ktorej existujú rovnaké materiály).

Metodika prieskumu

Po metodickej a realizačnej stránke KPP predstavoval organizovanú akciu, pri ktorej boli na základe vopred vypracovanej a priebežne upravovanej a dopĺňanej súbornej metodiky pôdneho prieskumu a klasifikácie pôd (Němeček et al., Zemědělský průzkum půd – souborná metodika, MZV, Praha 1967, a jej skoršie vydania - ďalej v texte ako "metodika pôdneho prieskumu") postupne spracovávané hodnotenie pôdneho krytu pre základné územné jednotky pôdneho prieskumu (ZJP). ZJP boli tvorené hospodárskymi obvodmi poľnohospodárskych výrobných subjektov (jednotné roľnícke družstvá, štátne majetky, súkromný sektor).

Údaje KPP získané na lokálnej úrovni (ZJP) boli v ďalšom procese následne generalizované, výsledkom bolo vytvorenie podkladov na regionálnej úrovni (okresy). Územná jednotka na úrovni okresu zároveň predstavovala vyššiu organizačnú jednotku pôdneho prieskumu v rámci KPP (okresná úroveň pôdneho prieskumu nemá priamy význam pre budovanie Georeferencovanej databázy poľnohospodárskych pôd Slovenska – GDPPS).

Prieskum v rámci ZJP prebiehal v troch etapách. V prvej etape bol realizovaný terénny prieskum, v rámci ktorého bola zabezpečená rekognoskácia prírodných a výrobných podmienok ZJP, výkop a popis pôdnych sond a odber pôdnych vzoriek (podľa typu sondy) a vyhraničenie areálov pôdnych jednotiek (interpolácia medzi sondami na základe doplnkových pozorovaní, na základe vzťahov pôdy a ostatných zložiek krajiny – reliéf, geologický podklad, iné). V druhej etape boli analyzované odobraté pôdne vzorky, v rámci tretej etapy bola zabezpečená finalizácia výstupov (kompletizácia záznamov o sondách, prípadná úprava klasifikácie genetických horizontov a pôdy, finálne vyhraničenie areálov pôdnych jednotiek na mapách a účelová agronomická interpretácia výsledkov) a vypracovanie záverečnej správy.

Tab. 1:  Charakteristika jednotlivých typov sond využívaných v rámci KPP

Typ sondy Hustota
sonda/ha
Charakteristika sondy
základná (ZS) 1/ 7 - 18 ZS slúžili na hodnotenie variability pôdnych podmienok v rámci ZJP a na ich podklade boli vymedzované areály pôdnych jednotiek. ZS boli kopané do hĺbky 120 cm (ak to umožňovali podmienky) a štandardne popísane (vo forme pôdneho zápisníka). Vzorky zo ZS sa odoberali z orničného horizontu a horizontu s hĺbkou do 60 cm, ktorý sa zrnitostne líšil od ornice (u zrnitostne homogénnych profilov z podorničného horizontu). Zo vzo-riek boli získané údaje o výmennej pôdnej reakcii (pHKCl) a percentuálneho obsahu celkového ílu (frakcia pod 0,01 mm).
výberová (VS) 1/ 70 - 180 VS slúžili na ďalšiu charakteristiku pôdneho krytu v rámci ZJP, reprezentujú pôdy typické pre dané územie. VS boli kopané do hĺbky 150 cm (ak to umožňovali podmienky) a štandardne popísané (vo forme pôdneho zápisníka). Vzorky z VS sa odoberali tak, aby každý genetický horizont bol charakterizovaný aspoň jednou vzorkou (v prípade, že hrúbka pôdneho horizontu presahovala 25 – 30 cm boli odoberané dve vzorky). Zo vzoriek boli získané údaje o základných chemických vlastnostiach pôdy a údaje o zrnitosti pôdy (zastúpenie základných frakcií zrnitosti pôdy).
špeciálna (SS) 1/ 3 – 4 tis. SS mali v rámci prieskumu špecifické postavenie a ich účelom bola charakteristika pôdneho krytu na regionálnej úrovni. SS boli popisované a vzorkované podobne ako VS, analýzy základných pôdnych vlastností však boli doplnené niektorými špeciálnymi rozbormi (mineralogický rozbor, analýza neporušených vzoriek, iné). Popis a odber vzoriek zo SS neprebiehal priamo v súčinnosti s prieskumom v rámci jednotlivých ZJP (súvisel s prieskumom na vyššej, okresnej úrovni), preto pre budovanie GDPPS tieto sondy nemajú zásadný význam.

V rámci KPP boli jednotlivé kopané pôdne sondy rozdelené do viacerých skupín a to podľa ich (I) účelu (postavenia) v rámci prieskumu (hodnotenie variability pôdneho krytu, charakteristika pôdneho krytu na lokálnej úrovni, charakteristika pôdneho krytu na regionálnej úrovni), (II) hustoty v rámci skúmaného územia, (III) detailu popisu (menej detailný, detailný), (IV) množstva odobratých vzoriek (vybrané genetické horizonty, všetky genetické horizonty), (V) množstva vykonaných analýz (vybrané parametre, základné chemické a fyzikálne parametre, základné a špeciálne parametre).

Zoznam a stručná charakteristika všetkých typov sond využívaných v rámci KPP je uvedená v samostatnej tabuľke (Tab. 1). Z hľadiska budovania GDPPS sú významné najmä základné a výberové sondy.

Výstupy KPP

Výsledkom KPP bolo spracovanie výstupov vo forme tematických máp (kartogramov) a sprievodných správ. Tieto výstupy sú od ukončenia pôdneho prieskumu archivované v archíve VUPOP. Výstupy je možné rozdeliť na dve skupiny: (I) pracovné materiály KPP a (II) čistopisné materiály KPP. Čistopisné materiály je možné ďalej rozčleniť na výstupy zodpovedajúce prieskumu na úrovni ZJP a generalizované výstupy na úrovni okresu.

Pracovné materiály KPP predstavujú prvotný výstup pôdneho prieskumu v rámci ZJP na základe ktorého boli spracované konečné (čistopisné) výstupy. Pracovné materiály KPP pozostávajú z grafickej (mapovej) a textovej časti:

Pracovné mapy KPP – predstavujú topografické mapy (ŠMO 1:5 000, TM 1:10 000), na polohopisnom a výškopisnom podklade ktorých, boli zobrazované všetky georeferencované prvky hodnotené v rámci pôdneho prieskumu (lokalizácia ZS a VS, hranice areálov pôdnych jednotiek, priestorové prejavy degradačných procesov – pôdna erózia). Jednotlivé prvky boli zobrazované postupmi definovanými v metodike pôdneho prieskumu prostredníctvom použitia jednotného znakového kľúča.

Pracovná mapa okresu Rožňava v mierke 1 : 5 000

Pôdne zápisníky
– predstavujú záznam o identifikácii, lokalizácii pôdnej sondy, vlastnostiach prostredia v bezprostrednej blízkosti pôdnej sondy, všeobecných znakoch a klasifikácii pôdy a záznam údajov o stavbe a morfologických vlastnostiach pozorovaného pôdneho profilu. Údaje o jednotlivých pôdnych profiloch boli zaznamenávané do špeciálneho formulára na základe metodiky pôdneho prieskumu (t.j. položky jednotlivých záznamov a ich atribútové hodnoty sú štandardizované). Pôdne zápisníky sú archivované ako príloha záverečných správ z prieskumu ZJP.

Pôdny zápisník pre lokalitu JRD Horné Ozorovce
Výsledky analytického rozboru – predstavujú záznam o analytických vlastnostiach pôdy získaných analýzou odobratých vzoriek. Výsledky analytického rozboru sú zaznamenané v špeciálnom formulári pre výberové sondy, výsledky analytického rozboru pre základné sondy zaznamenané v spoločnom formulári (všetky ZS v rámci ZJP). Výsledky analytického rozboru sú archivované ako príloha záverečných správ z prieskumu ZJP.

Čistopisné materiály KPP predstavujú finálne výstupy pôdneho prieskumu, ktoré boli priamo určené cieľovým odberateľom výsledkov KPP (na úrovni ZJP boli čistopisné výstupy odovzdávané vedeniu poľnohospodárskych podnikov, príp. miestnemu národnému výboru, generalizované výstupy boli odovzdávané okresným poľnohospodárskym správam). Pre potreby budovania GDPPS majú význam predovšetkým výstupy na úrovni ZJP, avšak pre úplnosť tu uvádzame aj popis výstupov na okresnej úrovni.

Na úrovni ZJP pozostávajú čistopisné výstupy KPP z grafickej (mapy a kartogramy s tematickou náplňou spracovanou podľa jednotného znakového kľúča definovaného metodikou pôdneho prieskumu) a textovej časti:

Základná pôdna mapa – spracovaná v mierke 1:10 000. Tematickú náplň mapy tvorí zobrazenie areálov taxonomických pôdnych jednotiek na úrovni pôdneho subtypu, ktorý je doplnený údajom o pôdotvornom substráte a hĺbke pôdy a zobrazenie areálov tzv. geneticko-agronomických typov pôd ako účelovej interpretácie výsledkov KPP. Základné pôdne mapy sú delené na mapové listy, jeden mapový list zodpovedá štyrom (zmenšeným) mapovým listom kladu mapy ŠMO 1:5 000.

Základná pôdna mapa okresu Rožňava v mierke 1 : 10 000
Kartogram zrnitosti, štrkovitosti a zamokrenia pôdy – spracovaný v mierke 1:10 000. Tematickú náplň tvorí vzájomné zobrazenie areálov zrnitostných tried pôdy (do 60 cm), areálov skeletovitosti pôd (do 60 cm) a areálov zamokrenia pôdy. Kartogramy zrnitosti sú členené podľa jednotlivých ZJP (tj. jeden kartogram zobrazuje územie jednej ZJP).

Kartogram zrnitosti, štrkovitosti a zamokrenia okresu Rožňava v mierke 1 : 10 000
Kartogram nápravných opatrení – spracovaný v mierke 1:10 000. Tematickú náplň tvoria delimitované areály pôdneho krytu vytvorené na základe účelovej (geneticko-agronomickej) interpretácie základných pôdnych vlastností spracovanej za účelom vytvorenia priamych podkladov pre zvyšovanie produkcie poľnohospodárskych pôd. Kartogramy nápravných opatrení sú členené podľa jednotlivých ZJP (tj. jeden kartogram zobrazuje celé územie jednej ZJP).

Záverečné podnikové správy KPP – predstavujú záverečné syntetické zhrnutie prieskumu v ZJP. Obsahujú popis prírodných a výrobných podmienok ZJP a návrh opatrení na zlepšenie úrodnosti pôdy v danom ZJP. Výsledky samotného prieskumu pôdy sú zhrnuté vo forme súbornej charakteristiky pôdneho krytu ZJP (syntetické vyjadrenie zistených morfologických a analytických vlastností genetických pôdnych predstaviteľov). Okrem odborných údajov sú v podnikových správach zaznamenané aj niektoré dôležité organizačno-metodologické údaje ako mená zodpovedných osôb za prieskum v danej ZJP, počet a priemerná hustota ZS a VS a počet odobratých vzoriek (samostatne pre ZS a VS). Súčasťou záverečných správ archivovaných v archíve VUPOP sú navyše pôdne zápisníky a formuláre výsledkov analytických rozborov pre všetky VS a ZS hodnotené v rámci prieskumu a protokol o ukončení pôdneho prieskumu v danom ZJP.

Na okresnej úrovni pozostávajú čistopisné výstupy z grafickej (mapy a kartogramy s tematickou náplňou spracovanou podľa jednotného znakového kľúča definovaného metodikou pôdneho prieskumu) a textovej časti:

Základná pôdna mapa – spracovaná v mierke 1:50 000. Tematickú náplň mapy tvorí zobrazenie areálov pôdnych taxonomických jednotiek na úrovni subtypu a zobrazenie areálov agronomicko-pôdnych obvodov (predstavujú základné jednotky agronomicko-genetickej regionalizácie územia). Spracované základné pôdne mapy sú územne členené podľa okresov.

Kartogramy spracované v mierke 1:50 000 – Samostatne sú spracované kartogramy: (I) pôdotvorných substrátov, (II) zrnitosti, skeletovitosti a zamokrenia pôdy a (III) kartogram agronomicko-pôdnych zoskupení a agropôdnych skupín. Tematickú náplň kartogramov tvorí zobrazenie areálov jednotlivých prvkov (podľa tematického zamerania kartogramu). Spracované kartogramy sú územne členené podľa okresov.

Prehľadové kartogramy spracované v mierke 1:200 000 – Samostatne sú spracované kartogramy: (I) prírodných podmienok okresu, (II) agrochemických vlastností ornice (obsah humusu, prístupného fosforu a draslíka, pôdna reakcia, potreba vápnenenia), (III) vlastností pôdy (pôdna mapa, pôdotvorné substráty, zrnitosť, skeletovitosť a zamokrenie). Spracované kartogramy tvoria prílohu záverečnej okresnej správy KPP.

Záverečné okresné správy KPP – predstavujú záverečné syntetické zhrnutie prírodných a výrobných podmienok okresu, súbornú charakteristiku pôdneho krytu okresu (syntetické vyjadrenie morfologických a analytických vlastností genetických pôdnych predstaviteľov). Okrem odbornej náplne okresná správa obsahuje technicko-organizačné údaje o pôdnom prieskume v rámci okresu (zoznam spracovaných subjektov - ZJP, zoznam pracovníkov, ktorí sa zúčastnili na prieskume).
Hore...
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 28. 06. 2024