Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Vybrané pôdne profily z KPP (KPP-DB 1.0)

Digitálna databáza výberových sond Komplexného priekumu pôd (KPP) tvorí základnú pôdoznaleckú bázu dát o vlastnostiach pôd Slovenska. KPP-DB vznikla digitalizáciou doplnkovej textovej dokumentácie k tzv. výberovým sondám KPP (Linkeš a kol. 1987). KPP-DB obsahuje 17740 záznamov reprezentujúcich jednotlivé pedóny.

KPP-DB obsahuje všeobecné údaje o sonde a databázu základných morfologických, fyzikálnych a chemických vlastností pôd. Prostredníctvom súradníc x, y jednotlivých profilov je zabezpečená ich priestorová lokalizácia, ktorá umožňuje spracovávanie údajov KPP-DB v prostredí GIS (bodová vrstva).

KPP-DB obsahuje 17740 záznamov reprezentujúcich jednotlivé pedóny, ktoré sú jednoznačne polohovo definované prostredníctvom priestorových koordinát x,y v súradnicovom systéme S-JTSK.

Súčasná KPP-DB je výsledkom transformácie údajov z platformy operačného systému MS DOS (PC-AISOP) na platformu operačného systému MS WINDOVS, kde využíva databázové prostredie programu MS ACCESS. PC-AISOP ako účelový softvérový produkt pre archiváciu a manipuláciu s pedónovými pôdoznaleckými údajmi pracujúci na hardvérovej báze PC vznikol prevodom dát z pôvodného PEDMO modulu (súčasť informačného systému AISOP) fungujúceho na hardvérovej báze sálových počítačov EC.

Prevod pôvodných analógových údajov o jednotlivých profiloch do digitálnej podoby (tvorba PEDMO modulu) prebehol prostredníctvom alfanumerického kódovania na základe vytvorených číselníkov (IM modul v AISOP). Pomocou špeciálnych kódovacích formulárov pre každý profil (Linkeš a Šimonyová 1982, Linkeš et al. 1988) boli zaznamenané všetky všeobecné údaje o pôdnej sonde a analytické údaje pre jednotlivé horizonty. Súradnice jednotlivých profilov boli odčítavané z pracovných máp KPP na topografickej báze ŠMO 1:5000 (1:10000) (Šurina, Juráni 1997). Okrem toho sa jednotlivé pedóny zaraďovali do príslušných prírodných, administratívnych (katastrálne územie, obec) a kartografických (sekcia kladu mapových listov ŠMO 1:5000, číslo mapy) kategórií (Linkeš et al. 1984).

Všetky údaje o sondách sú rozdelené do dvoch údajových blokov: bloku všeobecných údajov a bloku profilových údajov.

Štruktúra údajov KPP-DB
Blok všeobecných údajov zahŕňa údaje o profile ako celku a tvorí ho jedna tabuľka. Jednotlivé položky údajovej tabuľky všeobecných údajov je možné rozdeliť do niekoľkých samostatných skupín (vzhľadom na malý počet položiek bloku všeobecných údajov nebolo účelné spracovávať samostatné údajové tabuľky pre jednotlivé skupiny údajov):

  • údaje o identifikácii profilu
  • údaje o lokalizácii profilu
  • údaje o prírodných podmienkach v mieste profilu
  • pôdoznalecké údaje
V bloku profilových údajov sú archivované údaje o základných pedologických vlastnostiach jednotlivých profilov. Charakteristiky jednotlivých položiek sú uvádzané pre jednotlivé genetické horizonty. Skutočný počet položiek údajových tabuliek bloku profilových údajov pre konkrétny záznam je závislý od množstva vyčlenených horizontov pre daný pedón. Blok profilových údajov je delený do troch samostatných tabuliek:
  • tabuľka morfologických vlastností
  • tabuľka fyzikálnych vlastností
  • tabuľka chemických vlastností
Všetky záznamy v jednotlivých tabuľkách oboch blokov sú prostredníctvom primárneho kľúča (identifikačné číslo sondy) jednoznačne prepojené a preto nemôže pri dopyte na konkrétny pedón dôjsť k chybnému priradeniu záznamu s profilovými údajmi k záznamu s údajmi všeobecnými.

Údaje KPP-DB 1.0 sú archivované v MS Access databáze a sú prístupné pre všetky plochy poľnohospodárskej pôdy na Slovensku vo forme nepravidelných sietí (vzdialenosť pôdneho profilu v priemere 1 km).
Hore...
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019