Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ŠTRUKTÚRA PÔDNEHO FONDU
PODĽA SPÔSOBU JEHO VYUŽÍVANIA
v ŽILINSKOM kraji

Výmera druhov pozemkov [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Poľnohosp. pôda Lesné pozemky Vodné
plochy
Zastavané plochy Ostatné plochy Celková výmera
Bytča 8 402 17 278 503 1 173 809 28 165
Čadca 25 358 44 970 877 3 151 1 706 76 062
Dolný Kubín 22 587 21 967 760 1 659 2 214 49 187
Kysucké Nové Mesto 6 076 9 879 225 923 265 17 368
Liptovský Mikuláš 43 888 80 779 3 187 3 800 2 452 134 107
Martin 24 331 42 897 962 3 210 2 164 73 565
Námestovo 30 683 33 273 1537 2 141 1 411 69 046
Ružomberok 18 403 42 718 422 2 061 1 078 64 681
Turčianske Teplice 15 130 22 052 249 1 333 521 39 284
Tvrdošín 20 724 21 600 2 743 1 370 1 455 47 892
Žilina 29 314 43 029 1 335 4 812 3 017 81 508
Kraj spolu 244 896 380 443 12 800 25 633 17 094 680 866


Výmera druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Orná pôda Chmeľnice Vinice Záhrady Ovocné sady TTP
Bytča 2 510 - - 487 94 5 311
Čadca 3 530 - - 866 2 20 959
Dolný Kubín 2 404 - - 264 136 19 782
Kysucké Nové Mesto 1 095 - - 299 1 4 681
Liptovský Mikuláš 11 362 - - 770 78 31 680
Martin 9 696 - - 784 11 13 841
Námestovo 6 262 - - 298 - 24 123
Ružomberok 3 321 - - 457 2 14 622
Turčianske Teplice 7 452 - - 308 10 7 360
Tvrdošín 2 796 - - 162 - 17 766
Žilina 10 468 - - 1 359 61 17 427
Kraj spolu 60 896 - - 6 054 394 177 552

* Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde. Bratislava, ÚGKaK SR, 2012
Späť na prehľad po krajoch...

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019