Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ŠTRUKTÚRA PÔDNEHO FONDU
PODĽA SPÔSOBU JEHO VYUŽÍVANIA
v TRENČIANSKOM kraji

Výmera druhov pozemkov [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Poľnohosp. pôda Lesné pozemky Vodné
plochy
Zastavané plochy Ostatné plochy Celková výmera
Bánovce nad Bebravou 19 137 24 203 442 1 698 713 46 194
Ilava 12 915 18 773 628 1 952 1 582 35 850
Myjava 18 895 10 867 225 1 863 893 32 744
Nové Mesto n. Váhom 29 281 21 863 932 3 276 2 646 57 999
Partizánske 13 902 13 521 397 1 636 647 30 103
Považská Bystrica 12 922 28 880 1 041 2 460 1 014 46 315
Prievidza 34 776 53 141 861 4 674 2 526 95 977
Púchov 13 680 19 721 761 2 116 1 255 37 534
Trnčín 28 573 30 594 1 082 4 037 3 195 67 482
Kraj spolu 184 081 221 564 6 369 23 713 14 470 450 197


Výmera druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Orná pôda Chmeľnice Vinice Záhrady Ovocné sady TTP
Bánovce nad Bebravou 13 897 - - 716 362 4 162
Ilava 5 439 - - 487 180 6 809
Myjava 11 039 - - 1 050 661 6 145
Nové Mesto n. Váhom 18 331 117 74 1 354 513 8 893
Partizánske 11 446 18 9 681 287 1 461
Považská Bystrica 3 949 - - 496 34 8 443
Prievidza 13 981 - - 1 465 266 19 063
Púchov 3 647 - - 596 94 9 344
Trenčín 15 822 218 - 1 271 134 11 128
Kraj spolu 97 552 352 83 8 115 2 531 75 448

* Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde. Bratislava, ÚGKaK SR, 2012
Späť na prehľad po krajoch...

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019