Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ŠTRUKTÚRA PÔDNEHO FONDU
PODĽA SPÔSOBU JEHO VYUŽÍVANIA
v PREŠOVSKOM kraji

Výmera druhov pozemkov [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Poľnohosp. pôda Lesné pozemky Vodné
plochy
Zastavané plochy Ostatné plochy Celková výmera
Bardejov 45 155 39 427 2 182 3 399 3 448 93 612
Humenné 28 101 41 493 954 2 584 2 293 75 424
Kežmarok 32 506 25 042 703 2 138 2 601 62 989
Levoča 20 706 18 497 188 1 474 1 237 42 102
Medzilaborce 16 217 24 037 482 980 1 009 42 725
Poprad 27 944 76 600 811 3 439 1 715 110 509
Prešov 49 304 34 128 1 348 5 133 3 456 93 369
Sabinov 26 223 23 538 867 1 958 1 958 54 545
Snina 25 346 50 844 990 1 741 1 552 80 474
Stará Ľubovňa 30 364 34 275 1 154 2 214 2 780 70 787
Stropkov 15 685 18 992 1 072 1 217 1 930 38 896
Svidník 24 165 25 928 1 007 1 217 2 061 54 978
Vranov nad Topľou 40 273 28 996 2 281 3 620 1 777 76 948
Kraj spolu 381 988 441 796 14 040 31 715 27 818 897 357


Výmera druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Orná pôda Chmeľnice Vinice Záhrady Ovocné sady TTP
Bardejov 14 806 - - 1 319 106 28 924
Humenné 9 829 - 23 1 117 96 17 036
Kežmarok 14 339 - - 456 4 17 706
Levoča 8 384 - - 317 121 11 884
Medzilaborce 2 502 - - 475 6 13 234
Poprad 11 407 - - 374 6 16 156
Prešov 27 563 - - 2 014 580 19 147
Sabinov 12 367 - - 895 442 12 519
Snina 5 377 - - 809 5 19 154
Stará Ľubovňa 8 317 - - 477 19 21 551
Stropkov 4 152 - - 366 33 11 135
Svidník 6 994 - - 797 61 16 312
Vranov nad Topľou 22 535 - - 1 408 461 15 869
Kraj spolu 148 571 - 23 10 823 1 942 220 627

* Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde. Bratislava, ÚGKaK SR, 2012
Späť na prehľad po krajoch...

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019