Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ŠTRUKTÚRA PÔDNEHO FONDU
PODĽA SPÔSOBU JEHO VYUŽÍVANIA
v KOŠICKOM kraji

Výmera druhov pozemkov [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Poľnohosp. pôda Lesné pozemky Vodné
plochy
Zastavané plochy Ostatné plochy Celková výmera
Gelnica 11 434 43 844 545 1 364 1 257 58 443
Košice I 1 522 5 143 66 1 037 778 8 547
Košice II 3 870 1 141 59 1 935 1 048 8 054
Košice III 384 926 1 282 93 1 686
Košice IV 3 404 286 187 1 337 876 6 090
Košice - okolie 75 770 65 184 2 624 6 767 3 120 153 465
Michalovce 72 727 12 429 6 759 6 660 3 350 101 926
Rožňava 36 743 72 432 1 045 3 606 3 508 117 334
Sobrance 30 270 18 911 1 052 1 880 1 703 53 817
Spišská Nová Ves 21 065 32 844 451 2 902 1 479 58 741
Trebišov 78 837 14 504 3 532 6 387 4 088 107 348
Kraj spolu 336 025 267 645 16 321 34 157 21 300 675 448


Výmera druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Orná pôda Chmeľnice Vinice Záhrady Ovocné sady TTP
Gelnica 895 - - 307 4 10 229
Košice I 308 - - 393 29 791
Košice II 2 856 - - 360 31 623
Košice III 189 - - 123 1 71
Košice IV 2 780 - - 341 56 226
Košice - okolie 54 710 - 59 2 761 458 17 782
Michalovce 47 579 - 334 3 081 332 21 401
Rožňava 10 469 - 147 1 324 82 24 720
Sobrance 17 667 - 637 1 100 304 10 561
Spišská Nová Ves 9 583 - - 520 43 10 918
Trebišov 57 192 - 1 733 3 197 685 16 030
Kraj spolu 204 229 - 2 911 13 508 2 025 113 353

* Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde. Bratislava, ÚGKaK SR, 2012
Späť na prehľad po krajoch...

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019