Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ŠTRUKTÚRA PÔDNEHO FONDU
PODĽA SPÔSOBU JEHO VYUŽÍVANIA
v NITRIANSKOM kraji

Výmera druhov pozemkov [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Poľnohosp. pôda Lesné pozemky Vodné
plochy
Zastavané plochy Ostatné plochy Celková výmera
Komárno 86 481 6 977 5 613 6 498 4 444 110 014
Levice 112 198 29 173 2 311 7 840 3 592 155 114
Nitra 67 710 8 858 1 361 6 755 2 389 87 073
Nové Zámky 107 789 10 354 4 207 9 114 3 242 134 706
Šaľa 29 545 1 458 980 2 851 756 35 590
Topoľčany 37 578 16 952 835 2 888 1 510 59 764
Zlaté Moravce 25 947 22 649 423 2 186 913 52 118
Kraj spolu 467 248 96 421 15 731 38 133 16 846 634 379


Výmera druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Orná pôda Chmeľnice Vinice Záhrady Ovocné sady TTP
Komárno 75 986 - 2 207 2 174 1 411 4 703
Levice 93 681 - 2 973 2 778 468 12 298
Nitra 60 984 - 2 161 2 672 259 1 632
Nové Zámky 94 930 - 3 582 3 056 2 075 4 146
Šaľa 27 852 - 215 837 233 408
Topoľčany 33 623 33 282 1 484 264 1 893
Zlaté Moravce 18 799 3 504 1 142 182 5 317
Kraj spolu 405 855 36 11 923 14 144 4 892 30 398

* Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde. Bratislava, ÚGKaK SR, 2012
Späť na prehľad po krajoch...

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019