Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Nástroje

Kliknite na nástroj, o ktorom potrebujete viac informácií:


Prepnúť prehľadovú mapku

Týmto nástrojom prepínate prehľadovú mapku v ľavom hornom rohu.Prehľadová mapka je už prednastavená, zobrazí sa vždy,keď zapnete webový prehliadač.Kliknutím na toto tlačidlo sa prehľadová mapka vypne. Opätovným kliknutím sa prehľadová mapka zapne.

Viac informácií: Čo je prehľadová mapka?
                                                                                                     Hore...

Zväčšiť

Tento nástroj umožňuje zväčšiť (priblížiť) si mapu. Kliknutím na tento nástroj máte dve možnosti:

  1. Kliknite na ľubovolný bod na mape použitím ľavého tlačítka na myši. Zobrazí sa nová zväčšená mapa, ktorá je vycentrovaná na bod, kde ste predtým klikli.
  2. Kliknite na mapu použitím ľavého tlačítka na myši a držte ho stlačené. Nakreslite na mape obdĺžnik (zobrazí sa červenou farbou) a pustite tlačítko na myši. Zobrazí sa nová zväčšená mapa ohraničená obdĺžnikom, ktorý ste predtým nakreslili.
Viac informácií: Zväčšenie mapy
                                                                                                     Hore...

Zmenšiť

Kliknite na nástroj Zmenšiť. Kliknite raz použitím ľavého tlačítka na mapu. Alebo kliknite, držte stlačené ľavé tlačítko na myši a nakreslite na mape obdĺžnik (zobrazí sa červenou farbou). Vykreslí sa nová zmenšená mapa.

Viac informácií: Zmenšenie mapy

Ako sa dá nastaviť aktívna vrstva?
                                                                                                     Hore...

Zmeniť na plný rozsah

Tento nástroj Vám umožňuje pozreť si celý rozsah mapy.

Viac informácií: Zmena rozsahu mapy
                                                                                                     Hore...

Priblížiť na aktívnu vrstvu

Tento nástroj umožňuje pozretie si celého rozsahu aktívnej vrstvy.

Viac informácií: Ako sa dá nastaviť aktívna vrstva?
                                                                                                     Hore...

Späť k predošlému rozsahu

Viac informácií: Zmena rozsahu mapy
                                                                                                     Hore...

Posunúť

Kliknite na nástroj Posunúť. Kliknite na mapu a posuňte ju požadovaným smerom.

Viac informácií: Posunutie mapy
                                                                                                     Hore...

Identifikovať

Kliknite na vrstvu v legende v pravej časti a aktivujte ju. Kliknite na nástroj Identifikovať. Kliknite na neznámy prvok na mape. Výsledky sa zobrazia v tabuľke v spodnej časti prehliadača.

Viac informácií: Informácie o prvkoch na mape
                                                                                                     Hore...

Nájsť

Aktivujte pred vyhľadaním vrstvu, ku ktorej hľadaný prvok patrí.Kliknite na nástroj Nájsť a napíšte časť alebo celý názov prvku, ktorý chcete nájsť. Ak poznáte presný názov hľadaného prvku,je nutné zadať názov s veľkým začiatočným písmenom. Kliknite na ikonu Nájdi reťazec. Výsledky hľadania sa zobrazia v tabuľke v spodnej časti prehliadača. Vybrané prvky si môžete priblížiť kliknutím na nástroj Priblížiť pod tabuľkou. Jeden konkrétny prvok si priblížite kliknutím na príslušný riadok v tabuľke.

Viac informácií: Vyhľadávanie prvkov
                                                                                                     Hore...

Meranie vzdialenosti/výmery

Kliknite na nástroj Meranie vzdialenosti/výmery. Kliknutím na mapu zadáte prvý bod a opätovným kliknutím definujete druhý bod. Zopakujte pre každý segment. Dĺžka segmentu , celková vzdialenosť a výmera sa zobrazuje v ľavom hornom rohu mapy.

Viac informácií: Meranie vzdialenosti a výmery na mape
                                                                                                     Hore...

Vybrať podľa obĺžnika

Aktivujte vrstvu, z ktorej chcete vybrať prvky. Kliknite na nástroj Vybrať podľa obdĺžnika. Kliknite na mapu a obdĺžnikom vyberte požadované prvky.

Viac informácií: Výber prvkov
                                                                                                     Hore...

Zrušiť výber

Nástrojom Zrušiť výber zrušíte vybraté prvky vo všetkých vrstvách.

Viac informácií: Zrušenie výberu
                                                                                                     Hore...

Tlač

Kliknite na nástroj Tlač, napíšte titulok zobrazenia na mape a kliknite na ikonu Vytvoriť stránku pre tlač.

Viac informácií: Tlač mapy 
                                                                                                     Hore...

Vyhľadanie kultúrnych dielov

Aktivujte pred vyhľadaním vrstvu Kultúrne diely. Kliknite na nástroj Vyhľadanie kultúrnych dielov. Zadajte názov lokality a skrátený kód kultúrneho dielu. Je potrebné zadať presný názov lokality s veľkým začiatočným písmenom. Kliknite na ikonu Uskutočniť. Výsledok sa zobrazí v tabuľke v spodnej časti prehliadača. Nájdený kultúrny diel si môžete priblížiť kliknutím na poradové číslo kultúrneho dielu v tabuľke.

                                                                                                     Hore...

Hypertextový odkaz

Po kliknutí na produkčný diel spustí príslušný prepočet (aplikáciu) resp. zobrazia sa v novom okne doplňujúce informácie.

                                                                                                     Hore...

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019