Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

PÔDY PRE PESTOVANIE RÝCHLORASTÚCICH DREVÍN

Diverzifikácia poľnohospodárstva na produkciu bioenergií si vynútila spoločenskú objednávku pre identifikáciu pôd (stanovíšť) najvhodnejších pre tieto účely a to nielen z hľadiska podmienok pestovania plodín, ale aj vzhľadom na ochranu plôch pre primárnu produkciu potravín. Tento informačný modul poskytuje informácie o vhodnosti pestovania rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde, pričom zohľadňuje ako pôdno-klimatické podmienky, tak aj podmienky vyplývajúce z legislatívy.

Aplikácia má iba odporúčací charakter a slúži na usmernenie záujemcov o pestovanie rýchlorastúcich drevín na plochy, ktoré spĺňajú kritériá dané zákonom a zároveň ich pôdno-klimatické podmienky sa nachádzajú v rozsahu všeobecných kritérií vhodnosti.

Legislatívne podmienky pestovania rýchlorastúcich drevín
Keďže ide o pestovanie špecifickej plodiny na poľnohospodárskej pôde, má toto využitie zvláštny režim. Tento je určený priamo zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon v §18a určuje špecifické podmienky pre pestovanie rýchlorastúcich drevín nasledovne:

- minimálna výmera plochy pre pestovanie rýchlorastúcich drevín je 1000 m2 na dobu najviac 20 rokov
- porast rýchlorastúcej dreviny je možné založiť na poľnohospodárskej pôde:
    - ktorá je zaradená podľa kódu BPEJ do 5. až 9. skupiny kvality
    - ktorá je kontaminovaná
    - ktorá je zaradená podľa kódu BPEJ do 3. alebo 4. skupiny kvality ak sa pôda nachádza v záplavovom
      území, je zamokrená alebo je vystavená veternej erózii
- ktoré sú mimo 3. až 5. stupňa ochrany prírody a krajiny

Osoba, ktorá navrhuje založenie porastu rýchlorastúcej dreviny na poľnohospodárskej pôde je povinná podať žiadosť o registráciu do registra plôch rýchlorastúcich drevín, ktorý vedie obvodný pozemkový úrad. Zakladateľ porastu rýchlorastúcich drevín alebo jeho právny nástupca je povinný vykonať spätnú rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy v termíne do ukončenia pestovania rýchlorastúcich drevín podľa osvedčenia vydaného obvodným pozemkovým úradom.

Pôdno-klimatické podmienky pestovania rýchlorastúcich drevín
Rýchlorastúce dreviny majú v našich agroekologických a ekonomických podmienkach vysoký potenciál. Z rýchlorastúcich drevín ide najmä o topoľ a vŕbu. Najvhodnejšie ekologické podmienky sa nachádzajú v nížinách, pahorkatinových a vrchovinových oblastiach. Chladnejšie klimatické podmienky sú menej vhodné. Týmto drevinám vyhovujú skôr vlhšie podmienky reprezentované pseudoglejovými a glejovými typmi a subtypmi pôd. Medzi vhodné môžeme zaradiť pôdy typu čiernica, smonica a fluvizem s hlbšou hladinou podzemnej vody. Suchšie pôdy vyhovujú iba čiastočne a nevhodné sú pôdy s extrémnymi vlastnosťami ako je vysoká skeletovitosť, plytký pôdny profil, veľmi ľahké alebo ťažké pôdne druhy. Rýchlorastúce dreviny môžeme pestovať aj na výrazných a príkrych svahoch, tam však majú viac pôdoochranný ako produkčný charakter (Vilček, Bedrna; 2007).

Senzitívne územia SR
Kontaminované pôdy môžu byť taktiež vhodnou voľbou pre pestovanie rýchlorastúcich drevín z dôvodu, že takéto plochy by mali byť vyradené z pestovania plodín, ktoré sú používané v potravinovom reťazci a teda mali by byť využívané skôr pre pestovanie technických plodín. Uvedený prístup podporuje aj zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy, pričom na plochách, ktoré sú kontaminované umožňuje pestovať rýchlorastúce dreviny bez ohľadu na skupinu kvality. Informáciu o kontaminovaných územiach je možné získať z realizačných výstupov výskumných úloh VÚPOP, ktoré komplexne zhodnocujú aktuálny stav senzitívnych území SR. V súčasnosti ide o územie Hornej Nitry, Žiliny a okolia, Ružomberka a okolia, Banskej Bystrice a okolia, Žiarskej kotliny, Jelšavy a Hačavy.

Pri splnení legislatívnych požiadaviek, je možné pestovať rýchlorastúce dreviny aj na pôdach menej vhodných a nevhodných, respektíve kritériá pre pestovanie rôznych kultivarov rýchlorastúcich drevín môžu vybočovať zo všeobecných kritérií a teda uvedené plochy nereprezentujú všetky plochy, ktoré je možné využiť pre pestovanie rýchlorastúcich drevín.


Plochy potenciálne vhodné pre pestovanie rýchlorastúcich drevín

Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019