Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ERÓZIU PÔDY

 
Faktor eróznej účinnosti dažďa (R – faktor): Erozivita dažďa je definovaná súčinom celkovej energie dažďa a jeho maximálnej 30-minútovej intenzity (Wischmeier, Smith, 1978). Energia dažďa a jeho intenzita sa rozhodujúcou mierou podieľajú pri vzniku a priebehu erózie pôdy v konkrétnych podmienkach lokality. K riziku vzniku erózie dochádza v prípade keď pôda už nie je schopná infiltrovať zrážkovú vodu do pôdneho profilu.

POTENCIÁLNA VODNÁ ERÓZIA


AKTUÁLNA VODNÁ ERÓZIA PRE PLODINU
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 28. 06. 2024