Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

NÁCHYLNOSŤ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA KOMPAKCIU (ZHUTNENIE)

PREVENTÍVNE PÔDOOCHRANNÉ OPATRENIA

Návrh regulačných pôdoochranných opatrení z výsledkov monitoringu pôd SR
J. Kobza a kol., 2005, Bratislava, VÚPOP, s. 14

technické:
 • znižovanie takú na pôdu (odľahčenie pojazdových mechanizmov, dvojmontáže, nízkotlakové pneumatiky, pásové mechanizmy, zaťaženie osí - rozloženie nákladu na viacero osí, ťahané mechanizmy uprednostniť pred nesenými) - limit 6 t na nápravu alebo 150 kPa, príp. 8 t na tandem, vyšší tlak siaha do hĺbky ako 0,4 m;
 • aplikácia bezpojazdových technológií;

organizačné:
 • vstup na pole len keď má pôda primeranú vlhkosť (vylúčenie prejazdov pri nadmernej vlhkostí pôdy) - limit: 80 % PVK (pôdnej vodnej kapacity) pre stredne ťažké a ťažké pôdy, 90 % PVK pre piesčité pôdy;
 • vylúčenie, alebo aspoň obmedzenie dopravy po poli (oddelenie poľnej a cestnej dopravy);
 • obmedzovanie prejazdov po poli agregáciou operácii;
 • aplikácia technológií s riadenými prejazdmi po poli (koľajové medziriadky);
 • optimálne využívanie sily mechanizmov (pri preťažení dochádza k prešmykovaniu, v opačnom prípade dochádza obyčajne k zbytočnému zaťaženiu pôdy ťažným mechanizmom);
 • optimálna rýchlosť (pri nízkej rýchlostí vyšší stláčací efekt, pri vysokej jeho znásobovanie vibráciami);

agrotechnické:
 • vhodné osevné postupy (štruktúra osevu, dodržanie zásad striedania plodín, dostatočné zastúpenie štruktúrotvorných plodín);
 • zvyšovanie odolností pôdy voči zhutneniu (dostatočne organická hnojenie, zelené hnojenie, racionálne vápnenie);

pôdoochranné:
 • hĺbkové mechanické kyprenie (zahrnujúce prípravu pozemku - výber vhodnej predplodiny včas opúšťajúcu pozemok, voľbu vhodného kypriaceho náradia, dodržanie technologickej disciplíny pri vhodnej vlhkosti pôdy 25 - 30 %);
 • následné zúrodňovacie opatrenia stabilizujúce účinok hĺbkového kyprenia:
  • následné prejazdy oddialiť možno až do jari, najmenší odstup 3 týždne;
  • niektoré operácie spracovania pôdy je možné vďaka hĺbkovému kypreniu vynechať;
  • diferencovaná úprava osevného postupu s voľbou hlboko koreniacich štruktúrotvorných plodín;
  • diferencované hnojenie (vápnenie podľa potreby, voľba nekyslých a nepeptizujúcich hnojív, profilová aplikácia hnojív podľa potreby podporujúca biologické oživenie hlbších časti pôdneho profilu).
Späť na predchádzajúcu stránku...

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019